Facebook

Odzież do druku

Kategorie produktów

Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu obowiązujący od 01.04.2021 r.

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Openhaft działający pod adresami: www.openhaft.pl/odziez oraz www.odziez.openhaft.pl, którego właścicielem jest Józef Prejzner, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OPEN Józef Prejzner z siedzibą w Rzeszowie, ul. Rejtana 53A 35-326, REGON 691571109, NIP 8130006287, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej oznaczona jako: „Open Józef Prejzner”).a) adres pocztowy; OPEN Józef Prejzner, ul Rejtana 53A, 35-326 Rzeszów.
b) adres poczty elektronicznej: prejzner.j@openhaft.pl

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży Produktów, zasady wykonywania tych umów, dokonywania za pośrednictwem Sklepu internetowego rezerwacji Produktów znajdujących się w asortymencie sklepu OPEN Jóżef Prejzner oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

3. Wszystkie Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.

4. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania zamówień lub dokonywania rezerwacji, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:a) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet

5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto niżej wymienionych zwrotów, należy je rozumieć w podanym poniżej znaczeniu chyba, że z kontekstu ich użycia wynika co innego:

6. KLIENT – (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna, albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona do uzyskania prawnie skutecznej zgody swojego przedstawiciela ustawowego, przy czym, co do zasady, umowy zawierane z OPEN Jóżef Prejzner mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych sprawach życia codziennego;

7. SKLEP – sklep internetowy Sprzedawcy, prowadzony pod adresem internetowym www.openhaft.pl/odziez oraz www.odziez.openhaft.pl

8. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby,

9. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

12. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

14. PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

15. CENA – określona w polskich złotych i uwzględniająca podatek należna KrainieZabawy kwota tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy chyba, że warunki promocji stosowane przez KrainęZabawy stanowią inaczej;

16. KONTO KLIENTA – oznaczony indywidulaną nazwą (loginem) oraz hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu internetowego, w którym gromadzone są dane Klienta w tym informacje o złożonych Zamówieniach;


§ 2 Rejestracja i logowanie

1. Rejestracja Kupującego, a tym samym utworzenie Konta Kupującego, następuje poprzez zaakceptowanie przez Kupującego odpowiedniego elektronicznego formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu, po wypełnieniu wymaganych rubryk tegoż formularza. Utworzenie Konta Kupującego wymaga dokonania przez niego akceptacji niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym. W procesie rejestracji Konta Kupujący samodzielnie ustala i wprowadza hasło dostępu do Konta.

2. Z chwilą zaakceptowania przez Kupującego elektronicznego formularza rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 14, między Stronami zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na nieodpłatnym prowadzeniu przez Sprzedawcę Konta Kupującego oraz udostępnieniu Kupującemu możliwości korzystania z dostępnych w Koncie funkcjonalności, polegających w szczególności na: zarządzaniu danymi osobowymi Kupującego, składaniu zamówień, wglądzie w status złożonych zamówień, wglądzie w historię zakupów Kupującego w Sklepie, składaniu reklamacji dotyczących zakupionych towarów. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze Stron może rozwiązać taką umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy powoduje utratę przez Kupującego dostępu do Konta oraz jest jednoznaczne z odmową realizacji przez Sprzedającego wszystkich zamówień, co do których nie doszło jeszcze między Stronami do zawarcia umowy sprzedaży, a także wszystkich rezerwacji, w zakresie których Kupujący nie otrzymał jeszcze od Sprzedającego informacji o ich akceptacji.

3. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, podanych podczas rejestracji.

4. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez openhaft.pl/sklep wysłana wiadomość, potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej, potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie do Sklepu internetowego, na adres Open Józef Prejzner, ul. Rejtana 53A, 35-326 Rzeszów żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

§ 3 Zamówienia

1. Klient może dokonać zakupu Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składane przez stronę internetową Sklepu internetowego www.openhaft.pl/odziez oraz www.odziez.openhaft.pl

2. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, którego treść w trakcie procedury składania zamówienia wyświetla się klientowi na ekranie monitora i w celu podjęcia dalszych czynności, w ramach składania Zamówienia, Klient zobowiązany jest oświadczyć poprzez zaznaczenie właściwego pola, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

3. Elementem procedury składania Zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, podanych podczas składania Zamówienia w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych, jako obligatoryjne, jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.

4. W celu złożenia Zamówienia należy za pośrednictwem Sklepu internetowego skompletować zamówienie, wybrać obszar dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz Zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać Zamówienie przez naciśnięcie na przycisk Potwierdzam złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Naciśnięcie na przycisk oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

5. Klient kompletuje Zamówienie korzystając z funkcji koszyka. Przez naciśnięcie na przycisk Dodaj do koszyka, Klient dokonuje wyboru towaru, znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera rozmiar, jeśli towar jest oferowany w różnych rozmiarach. Po naciśnięciu na przycisk Realizuj zamówienie, Klient wybiera obszar dostarczenia towaru. Klient wybiera sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.
W formularzu zamówienia należy wskazać:
a) imię i nazwisko oraz adres Klienta,
b) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;
c) dane odbiorcy, adres oraz nr telefonu, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta.
6. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.
7. Produkt zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje Cenę oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed oraz w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

9. W trakcie procedury składania Zamówienia, aż do momentu naciśnięcia na przycisk Potwierdzam złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty, Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Produktu, obszaru dostarczenia Produktu, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru i ilości należy nacisnąć na przycisk + / -, Ikonę kosza na śmieci widoczne na stronie Sklepu internetowego, podczas procedury składania Zamówienia.

10. Złożenie Zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru dostarczenia Produktu, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk Potwierdzam złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

11. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie przedsiębiorcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktu, będącego przedmiotem Zamówienia.

12. Po złożeniu przez Klienta zamówienia na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub Koncie Klienta, jeśli Klient z niego korzystał podczas składania Zamówienia, zostanie niezwłocznie wysłana przez openhaft.pl/sklep wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi po uprzednim wyrażeniu przez niego na to zgody, wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

13. W przypadku braku zamówionego Produktu w magazynie, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony Produkt z góry, openhaft.pl/sklep zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§ 4 Odstąpienie od umowy
14. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem lub korzystająca z tożsamych praw osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, dla której zakup nie ma charakteru zawodowego, która zawarła za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument lub korzystająca z tożsamych praw osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, dla której zakup nie ma charakteru zawodowego, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

15. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Open Józef Prejzner przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument lub korzystająca z tożsamych praw osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, dla której zakup nie ma charakteru zawodowego, chyba, że Konsument lub korzystająca z tożsamych praw osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, dla której zakup nie ma charakteru zawodowego, wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument lub korzystająca z tożsamych praw osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, dla której zakup nie ma charakteru zawodowego nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

16. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub korzystającej z tożsamych praw osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, dla której zakup nie ma charakteru zawodowego w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

17. Konsument lub korzystająca z tożsamych praw osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, dla której zakup nie ma charakteru zawodowego, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

18. Sklep jako sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych i ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

§ 4 Reklamacje

 

19. Reklamacje na piśmie można składać na adres email prejzner.j@openhaft.pl z dopiskiem Reklamacja.

20. Openhaft.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia i ustosunkowania się do reklamacji w terminie do 14 dni, oraz do poinformowania w tym okresie Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

21. W przypadku gdy doręczany towar uległ widocznemu uszkodzeniu w trakcie transportu wraz z kurierem zaleca się spisać protokół szkody i odmówić przyjęcia towaru ( w takim przypadku kosztem transportu zwrotnego obciąża się Openhaft.pl/sklep). O zaistniałej sytuacji należy powiadomić mailowo lub telefonicznie obsługę sklepu. W miarę dostępności produktów zamówienie zostanie powtórnie wysłane lub nastąpi zwrot wpłaty na konto Klienta ( dotyczy zamówień opłaconych przelewem ).

 

§6 Dane osobowe i polityka prywatności
W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych “RODO”) informujemy, że:
a. Administratorem danych osobowych Klienta, zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest internetowy Openhaft działający pod adresem www.openhaft.pl/sklep, którego właścicielem jest Józef Prejzner, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OPEN Józef Prejzner z siedzibą w Rzeszowie, ul. Rejtana 53A 35-326, REGON 691571109, NIP 8130006287, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej oznaczona jako: „Open Józef Prejzner”) przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

b. Sprzedający przetwarza dane osobowe:
w celu zawarcia umowy sprzedaży na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z Nami umowy sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
w celu realizacji prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. C RODO);
w celu realizacji uprawnień z tytułu rękojmi bądź gwarancji wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. C RODO);
w celach dowodowych (archiwalnych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
w celu badania satysfakcji klientów i określenia jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
w celu przesyłania naszych ofert marketingowych (newsletter), informacji dotyczących promocji, nowości w naszym sklepie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. A RODO)
przekazując je do Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski w związku z:

a) świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b) obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c) w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c. Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przechowywane w celu wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną przetwarzane będą do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

d. Dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom podmiotów:
naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firma księgowa, firmy kurierskie, kancelaria prawna, usługi informatyczne.
innym niezależnym odbiorcom: bankom i leasingodawcom, których działalność umożliwia zakup towarów w naszym sklepie internetowym w systemie ratalnym, bądź wzięcie przedmiotu zakupu w leasing.
umowa powierzenia danych osobowych została stworzona zgodnie z uregulowaniami zasad przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

e. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

f. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, czyli otrzymywania drogą elektroniczną Newsletteru lub SMS, każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo odwołania zgody w każdym czasie, poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres prejzner.j@openhaft.pl lub poprzez tel. 606-201-287, sklep dopuszcza również inną formę kontaktu jeżeli klient wyrazi taką chęć. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

g. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
h. Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:
dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu;
informacje na temat płatności i historię płatności;
informacje o zakupie ratalnym, jeśli Cię dotyczą;
informacje na temat zamówień.

Formularz kontaktowy

  Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności

  Potrzebujesz pomocy lub chcesz, abyśmy do Ciebie oddzwonili?

  KLIKNIJ
  Strzałka

  Zamów rozmowę

  Odpowiemy na Twoje pytania oraz przekażemy, co jest potrzebne do bezpłatnej wyceny Twojego zamówienia.

   Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności

   Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklam i analiz. View more
   Cookies settings
   Akceptuję
   Polityka prywatności i plików cookie
   Privacy & Cookies policy
   Cookie name Active

   Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


   1. Informacje ogólne

   1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: odziez.openhaft.pl
   2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: OPEN Technologies Wspólna 2, 35-205, Rzeszów
   3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: openhaft@openhaft.pl
   4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
   5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
    • Prowadzenie newslettera
    • Obsługa zapytań przez formularz
    • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
    • Realizacja zamówionych usług
    • Prezentacja oferty lub informacji
   6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
    1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
    2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

   2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

   1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

   3. Hosting

   1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl

   4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

   1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
    • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
    • kurierzy
    • banki
    • operatorzy płatności
    • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
    • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
   2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
   3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
    • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
    • ich sprostowania,
    • usunięcia,
    • ograniczenia przetwarzania,
    • oraz przenoszenia danych.
   4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
   6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
   7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
   8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

   5. Informacje w formularzach

   1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
   2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
   3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
   4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

   6. Logi Administratora

   1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

   7. Istotne techniki marketingowe

   1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

   8. Informacja o plikach cookies

   1. Serwis korzysta z plików cookies.
   2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
   4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
    1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
    2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
   5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
   7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

   9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

   1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
   2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: Urządzenia mobilne:
   Save settings
   Cookies settings